ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านนาดี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020161
PERCODE 6 หลัก100482
กระทรวง 10 หลัก1036100482
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)bannadee
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านนาดีศรีสง่า
ตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44886332
อีเมล์แอดเดรสsuchatnadee@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100482
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.39262998
Longitude
102.3277912

KM.

นาย เบญจรงค์ เพชรล้ำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง ชไมพร ผาดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง ญาณิศา บุรัศมี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว ชนกนันท์ ภูแลนปิว
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นางสาว พัชรพร ศรีสามารถ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน