ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านมูลกระบือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020136
PERCODE 6 หลัก100582
กระทรวง 10 หลัก1036100582
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านมูลกระบือ
ชื่อ (อังกฤษ)banboomkabauer
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านมูลกระบือ
ตำบลหนองคอนไทย
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์626582575
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100582
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.46841601
Longitude
102.2181844

KM.

นาง เทียมใจ แข่งขัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาง พรพิมล โสภา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง เรืองวิไล ทาขามป้อม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาง ทัธชา เฟื่องฟู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาย พิทักษ์ พระสาร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน