ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโป่งโพธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020118
PERCODE 6 หลัก100545
กระทรวง 10 หลัก1036100545
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)banpongpho
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโป่งโพธิ์
ตำบลบ้านเพชร
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109386
อีเมล์แอดเดรสpongpho545@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100545
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.36980363
Longitude
102.2595406

KM.

นาย วิทยา ทองทาย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นางสาว ประกาย อร่ามศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นาง ราวรรณ์ ทองทาย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นางสาว ประภัสสร ชาติประยูร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว จิรารัตน์ ตระกูลศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน