ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านดอนเตาเหล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020103
PERCODE 6 หลัก100575
กระทรวง 10 หลัก1036100575
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนเตาเหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Bandontoulek
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนเตาเหล็ก
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870408
อีเมล์แอดเดรสsrsomsak4@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100575
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.41167478
Longitude
102.0285273

KM.

นาย สมชัย ชุดไธสง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว วิชุดา กาพล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง นพจิรา สระแก้ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาย วินัย คำชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นาย สมศักดิ์ รักขันแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว พิไลวรรณ ฤาชา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประคอง พันภักดี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน