ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนสาวเอ้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020090
PERCODE 6 หลัก100567
กระทรวง 10 หลัก1036100567
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสาวเอ้
ชื่อ (อังกฤษ)bannonsouva
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสาวเอ้
ตำบลโคกสะอาด
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870482
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100567
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.46275609
Longitude
102.1278763

KM.

นาย ธนาศักดิ์ ขันทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว กุลธีรา แพงคำสี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว วารุณี แย้มฎีกา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน