ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020081
PERCODE 6 หลัก100556
กระทรวง 10 หลัก1036100556
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
ชื่อ (อังกฤษ)Kudyom(Kururattrimit)
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดยม
ตำบลกุดยม
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44822768
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100556
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.43209054
Longitude
102.2027949

KM.

นาง จิตรลดา เสาศิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาง นภาภรณ์ ไชยมาลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว สามินี ราษีสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาย ศุภวิชญ์ ประทุมไทย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2602
นางสาว วิชชุดา เหล่าม่วง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน