ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020017
PERCODE 6 หลัก100688
กระทรวง 10 หลัก1036100688
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonthong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโนนทอง
ตำบลโนนทอง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109855
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100688
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.30645378
Longitude
101.9057452

KM.

นาย กฤษดา ศรีสมเกียรติ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นางสาว ดวงพร ลาภประเสริฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาง สุภาภรณ์ ทองถวิล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นางสาว นารา ศรีกุดเลาะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาย อรรถนนท์ ทั่งทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นางสาว อภิรมยา ศรีสิงห์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน