ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

84

เพศชาย 27 /32%
เพศหญิง 57 /68%

ในโรงเรียน

2,043

เพศชาย 619 /30%
เพศหญิง 1424 /70%

ในสำนักงาน

84

ศึกษานิเทศก์20 /24%
ผู้อำนวยการกลุ่ม8 /10%
นักทรัพยากรบุคคล7 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /8%
ลูกจ้างชั่วคราว7 /8%
นักวิชาการศึกษา6 /7%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /7%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
ลูกจ้างประจำ4 /5%
พนักงานราชการ3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /2%
ครู1 /1%
นักศึกษาฝึกงาน1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

2,064

ครู1560 /76%
ครูผู้ช่วย268 /13%
ผู้อำนวยการโรงเรียน218 /11%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน14 /1%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)3 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%

ในสำนักงาน

84

ชำนาญการพิเศษ31 /37%
ชำนาญการ17 /20%
ไม่มีวิทยฐานะ16 /19%
ปฏิบัติการ12 /14%
ชำนาญงาน6 /7%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,064

ชำนาญการพิเศษ1224 /59%
ไม่มีวิทยฐานะ625 /30%
ชำนาญการ198 /10%
ปฏิบัติงาน10 /0%
ปฏิบัติการ5 /0%
ชำนาญงาน1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

84

ปริญญาตรี52 /62%
ปริญญาโท24 /29%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /7%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า2 /2%

ในโรงเรียน

2,064

ปริญญาตรี1549 /75%
ปริญญาโท482 /23%
ปริญญาเอก31 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

1

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย มนัส  เจียมภูเขียวผู้บริหารการศึกษา

ในโรงเรียน

110

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง ชื่นชีวัน คำเรืองศรีบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
2นาย รังสฤษฎิ์ แตงชัยภูมิบุปผาราม
3นาย เฉลิม ขันทะสีมาบ้านหนองบัว (เกษตรสมบูรณ์)
4นาย วิชัย สมคำศรีบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
5นาง อุดมพร เชวงเผ่าพันธุ์บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
6นางสาว ภคพร เค้าโนนกอกบ้านเขวา
7นาง เทพารักษ์ ทัศน์ละไมบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
8นาง จีรพร สนั่นเมืองบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
9นาย เชาวรักษ์ ดวงกางบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
10นาง ศุภวรรณ เกษมสุขบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
11นาย ฉลาด อาจสนามเกษตรศิลปวิทยา
12นาง ศุภลักษณ์ ปัญญาเกษตรศิลปวิทยา
13นาง พรรณี บูรณะถาวรเกษตรศิลปวิทยา
14นาง ศิริวรรณ สิทธิวงศ์บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
15นาย ตรีพินิจ พินิจมนตรีสระโพนทอง
16นาย ประดิษฐ์ ฦาชาบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
17นาย ชาลี ไวยบุตรีบ้านพีพวย
18นาย พงศกร สุขเกษมบ้านท่าคร้อโนนศิลา
19นาย เกริกฤทธิ์ เส่งมูลบ้านหนองไผ่
20นาย สุรศักดิ์ ปะตังถาโตบ้านสารจอด
21นาง อาภากร วิรัชวัฒนะบ้านวังม่วง
22นาง ลำใย ถนอมทุนคุรุราษฎร์วิทยา
23นาย ประจักษ์ โสเมืองบ้านดอนจำปา
24นาง อุไรวรรณ ทองละมุลบ้านหนองกุง
25นาง นภาภรณ์ ไชยมาลากุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
26นาย บัญชา เนาว์ประเสริฐม่วงราษฎร์สามัคคี
27นาง เยาวลักษณ์ หมู่หาญบ้านหนองไรไก่
28นาง วรวรรณ ประตาทะยังบ้านกุดแดง
29นาย ธนาศักดิ์ ขันทองบ้านโนนสาวเอ้
30นาย ศิริลักษณ์ พรมนิลบ้านกุดจอก
31นาย สงวน เยี้ยมผาบ้านหนองกุงใหม่
32นาง พวงเงิน จอกสำนักบ้านฝายพญานาค
33นาง สังคม สินสมุทรโสภณบ้านฝายพญานาค
34นางสาว สุบาล สูงนารถบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
35นาง กาญจนา ข่าขันมะลีบ้านนาหัวแรด
36นาย สมชัย ชุดไธสงบ้านดอนเตาเหล็ก
37นาย สมศักดิ์ รักขันแสงบ้านดอนเตาเหล็ก
38นาง สุภาภรณ์ โทนันต์บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
39นาง นิศรา คำภาสุขบ้านนาหนองทุ่ม
40นาย โชคชัย สุขสนิทบ้านฉนวน
41นาง สุภาวดี ทรายมูลบ้านห้างสูง
42นาย ปรีชาญ หมื่นผัดบ้านห้างสูง
43นาง มณฑิรา เรืองเพชรฉิมพลีมา
44นางสาว นงลักษณ์ คุ้มห้างสูงฉิมพลีมา
45นางสาว พวงพยอม วงษ์เพชรฉิมพลีมา
46นาย สมเกียรติ มัททวีวงศ์เพชรราษฎร์บำรุง
47นาย ชัยณรงค์ แก้วดวงดีบ้านหนองขาม
48นาง แช่มช้อย ก้านสันเทียะบ้านหนองสองห้อง
49นาง อาภรณ์ เจริญดีภูมิวิทยา
50นาง พิศวาส จันทรพรหมรินทร์ภูมิวิทยา
51นาย พัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
52นาง ทัศนีย์ ปทุมานนท์บ้านโนนงาม
53นาย ธวัชชัย แก้วพลบ้านโนนงาม
54นาง หอมหวล เทพจันทร์บ้านหนองคอนไทย
55นาง รัตนาภรณ์ ยั่งยืนบ้านหนองคอนไทย
56นาง พรพิมล โสภาบ้านมูลกระบือ
57นาย วีระวัฒน์ ลีปาบ้านสีปลาด
58นาย ชุมพล คำจันทร์บ้านหนองหญ้าข้าวนก
59นางสาว อารีรัตน์ ขวัญสวัสดิ์บ้านแดงสว่าง
60นาย อภิเดช บุตรศรีบ้านแดงสว่าง
61นางสาว ทิพร แทงจำรัสบ้านแดงสว่าง
62นาง เสริมไทย เข็มภูเขียวโนนเสลาประสาทวิทย์
63นาง วนิดา เสลาหอมบ้านโนนดินจี่
64นาย สุดหล้า ศรีเหนี่ยงบ้านหนองเม็ก
65นางสาว นิรมล รื่นกลิ่นชุมชนแท่นประจัน
66นาง เบญจวรรณ ทองดีบ้านนายม
67นาง สิริวิมล เติมสุขสามสวนวิทยา
68ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ ประดับเพชรบ้านโคกกุง
69นาง บรรจง ดวงเนตรบ้านโคกกุง
70นาง รุจิรา ค้าเจริญบ้านโคกกุง
71นาย วุฒิชาติ วิลาศรีบ้านหนองแวง
72นาย ประนมวรรณ์ วังราชบ้านหนองแวง
73นาง สุภาพ พงศ์จันทร์บ้านหนองแวง
74นาย สฤษดิ์ สินทระชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
75นาง ฐิติพร วงศ์วิสิฐตระกูลชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
76นาง ณัฐวรรณ วิไลวรรณบ้านหนองแสงวิทยา
77นาง หอมจันทร์ งวดชัยบ้านสระแต้
78นางสาว ลำเพ็ญ มลัยทิพย์บ้านนาแก
79นาย สำราญ เสือสาวะถีบ้านหนองไผ่ล้อม
80นาย ไพศาล ศรีทุมมาบ้านดงขีสะเดาหวาน
81นาง มณีวรรณ์ จูมพลบ้านโนนสะอาด
82นาย ร่วม ค้าเจริญบ้านหนองแห้วปรางค์กู่
83นาย สุพล พรมมานอกบ้านซำมูลนาก
84นาง อุฬาริน อาจวิชิตบ้านซำมูลนาก
85นาย พงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริบ้านหนองสามขา
86นาง มัจฉา พัฒนภูมิชัยบ้านหนองแกหนองโน
87นาย พิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญบ้านหนองสังข์
88นาย จักรินทร์ ดีบ้านโสกบ้านหนองศาลาป่าชาด
89นาง ธนวรรณ ครองสำราญโคกม่วงศึกษา
90นาง จันหอม ศรีพลประเสริฐบ้านก่าน
91นาง ภัทรานิษ ชนะพาลบ้านภูดินหินกอง
92นาง จุไรรัตน์ บุรีชัยบ้านโคกไพรวัน
93นาย พงษ์พันธ์ บุรีชัยบ้านโคกไพรวัน
94นาย อภิวัฒน์ สมบัติโพธิ์บ้านหลุบคา
95นางสาว รัตนธ์วารีย์ บุญภารัชต์ธนาบ้านคอนสาร
96นาย สมยศ เหลืองอุบลบ้านคอนสาร
97นาย วิจิตร ภูมิคอนสารบ้านดงกลาง
98นาย วีระ บุดดาดวงบ้านดงใต้
99นาง ฐิตินันท์ น้อยศรีบ้านโคกนกทา
100นาง ลลาวัลย์ โรมขุนทดบ้านดงบัง
101นางสาว พรวิจิตร ชาติชำนาญบ้านโนนหัวนา
102นาย สุบรรณ์ ศรีอุดรบ้านทุ่งพระ
103นาย บุญสวน ทรงทาศรีบ้านโนนสง่า
104นาง จอมใจ สิงห์กุลบ้านโสกมะตูม
105นางสาว บุญแน่ เจริญเกียรติบ้านโจดกลาง
106นาง คำล้วน ชาติชำนาญบ้านดอนอุดม
107นาย สมพงศ์ สุวารีชุมชนห้วยยาง
108นาย สมควร ตากลมบ้านหนองหล่มคลองเตย
109นาย ธวัชชัย สิทธิไพบูลย์บ้านปากช่องผาเบียด
110นาง บำเพ็ญ สุขสูงเนินบ้านปากช่องผาเบียด
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.2.KAOPUNHOT