ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

84

เพศชาย 28 /33%
เพศหญิง 56 /67%

ในโรงเรียน

2,044

เพศชาย 620 /30%
เพศหญิง 1424 /70%

ในสำนักงาน

84

ศึกษานิเทศก์20 /24%
ผู้อำนวยการกลุ่ม8 /10%
นักทรัพยากรบุคคล7 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /8%
ลูกจ้างชั่วคราว7 /8%
นักวิชาการศึกษา6 /7%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /7%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
ลูกจ้างประจำ4 /5%
พนักงานราชการ3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /2%
ครู2 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%

ในโรงเรียน

2,099

ครู1558 /74%
ครูผู้ช่วย268 /13%
ผู้อำนวยการโรงเรียน218 /10%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)36 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน14 /1%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)3 /0%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)1 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%

ในสำนักงาน

84

ชำนาญการพิเศษ31 /37%
ชำนาญการ17 /20%
ไม่มีวิทยฐานะ16 /19%
ปฏิบัติการ12 /14%
ชำนาญงาน6 /7%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,099

ชำนาญการพิเศษ1222 /58%
ไม่มีวิทยฐานะ628 /30%
ชำนาญการ198 /9%
35 /2%
ปฏิบัติงาน10 /0%
ปฏิบัติการ5 /0%
ชำนาญงาน1 /0%

ในสำนักงาน

84

ปริญญาตรี52 /62%
ปริญญาโท24 /29%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /7%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า2 /2%

ในโรงเรียน

2,099

ปริญญาตรี1549 /74%
ปริญญาโท482 /23%
35 /2%
ปริญญาเอก31 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /0%
ต่ำกว่าอนุปริญญา1 /0%

ในสำนักงาน

4

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย บุญหนา  ฦาชากลุ่มอำนวยการ
2นางสาว อรวรรณ  แซ่โอ้วกลุ่มนโยบายและแผน
3นางสาว ทุเรียน  สิงห์โคกกรวดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4นาง สุพัตรา  อุตรนครกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

ในโรงเรียน

94

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง จินตนา ฦาชาบ้านระหัด
2นาง นิ่มนวล ทุมสิทธิ์บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
3ว่าที่ร้อยตรี มงคล ศิลประกอบบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
4นาง อรทัย แสนสระบุปผาราม
5นาง นันทิมา เผ่าหัวสระบุปผาราม
6นาย จันทร์เจ้า สุนนท์บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
7นาย ชวลิต ฐานวิเศษบ้านนาสีดา
8นางสาว กันยา เฮ้ากอกบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
9นาง ฐิติชยาภรณ์ ปวริศภวนันท์บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
10นาง นวลฉวี สัจจาสังข์บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
11นาง สุกัญญา นบสูงเนินชุมชนบ้านเมืองเก่า
12นาย ดำรงค์ บุตรวังเกษตรศิลปวิทยา
13นาง ธัญธนัตถ์ศรณ์ ประมูลศิลป์บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
14นาย สันทัด ศรีวงษ์รักษ์บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
15นาย สุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
16นาย บรรพต พันไชยบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
17นาย จำเริญ ขึ้นทันตาบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
18นาง ดาหวัน ศาลาสุขบ้านฉนวน
19นาย สุเทพ อินทร์รินทร์บ้านท่าคร้อโนนศิลา
20นาง ศิริวรรณ วิริยะเสถียรบ้านนาสมบูรณ์
21นาง ประยงค์ มิ่งแก้วบ้านสารจอด
22นาง คำปุ่น แก้งคำบ้านสารจอดเก่า
23นาย วีรภัทร ลากุลบ้านดอนหัน
24นาง ประภา วิฆเนศรังสรรค์บ้านหนองปอแดง
25นาย สมัย ข่าขันมะลีบ้านดอนจำปา
26นาย ชูชาติ รวมสิทธิ์กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
27นาง สุภาณี แข็งแอบ้านหนองไรไก่
28นาย สวัสดิ์ ทองมากบ้านหนองไรไก่
29นาย จรูญ แข็งแอบ้านกุดจอก
30นาง ณัฐพร หมู่หาญบ้านหนองปลา
31นาง ลัดดาวัลย์ อธิวาโสบ้านหนองกุงใหม่
32นาย สัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
33นาย มนิตย์ ตอพลบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
34นาย เริงชัย ขวัญพูลบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
35นาย พงเทพ โทนันต์บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
36นาย สนาน เลขาโชคบ้านโป่งดินดำ
37นาง หทัยพร ประกอบดีบ้านฉนวน
38นาง พินิจ พิลาบุตรบ้านฉนวน
39นาง รัชนี มิ่งศิริเพชรราษฎร์บำรุง
40นางสาว สุจิตรา วงษ์ปัญญาเพชรราษฎร์บำรุง
41นาง วาสนา คำเสนาเพชรราษฎร์สามัคคี
42นาย นิยม สิงห์คำคูณภูมิวิทยา
43นาง รัตติกร ภิรมย์ไกรภักดิ์ภูมิวิทยา
44นาง ธิดารัตน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ภูมิวิทยา
45นาง คำปลิว สิงห์คำคูณชุมชนบ้านหนองเซียงซา
46นาง แสงเวียน ผ่องสามสวนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
47นาย ทองใบ ก่อศิลป์บ้านโนนงาม
48นาง จันทร์ฉาย กันล้อมบ้านหนองคอนไทย
49นาง อินทร์แต้ม จันทร์เทพย์บ้านแดงสว่าง
50นาย สุรพล ขวัญมาบ้านแดงสว่าง
51นางสาว วัลลภา เพชรล้ำบ้านแดงสว่าง
52นาย ทองเอิญ เข็มภูเขียวโนนเสลาประสาทวิทย์
53นาง สุภาณี ชาวบัวใหญ่โนนเสลาประสาทวิทย์
54นางสาว เจนจิรา บุญพรัดเนรมิตศึกษา
55นาง ไพรวัลย์ ปานใจเนรมิตศึกษา
56นางสาว ศิริพร เพชรภักดีเนรมิตศึกษา
57นาย ปานทอง อังคณิตย์บ้านห้วยพลวง
58นาง ไพพรรัตน์ พงษ์ปิติธนโชคบ้านดอนดู่
59นาย อนุพงษ์ พีรจรูญรุ่งเรืองบ้านนาดี
60นาย จำนงค์ ศรีสามารถบ้านข่าเชียงพิน
61นาย บุญรมย์ สมศรีแสงบ้านนายม
62นาย ถนอม ทรายมูลบ้านหินลาด
63นาย สุวิทย์ ภิญโญยงบ้านโจดโนนข่า
64นาย สินธ์ สัตพันธ์บ้านหนองคู
65นาย วัชระ อารีบ้านหนองเรือ
66นาย ไพรทูล กูดซ้ายบ้านเก่าวิทยานุกูล
67นาง ดาหวัน บัวแดงบ้านหนองแวง
68นาง อนุธิดา สุวรรณรัตน์ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
69นาง ไพจิตร มิ่งมิตรวันชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
70นาย พงศ์เดช อาจเวทย์ศรีแก้งคร้อ
71นาง เกตุจันทร์ ไพศาลธรรมศรีแก้งคร้อ
72นาย โยธิน เจริญสุขบ้านหนองไฮ
73นาย วิสันต์ คำสีหาบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
74นาง วงเดือน พรมจะมรบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
75นาย วิรัช ปร๋อกระโทกบ้านนกเขาทอง
76นาย วิรัตน์ งามดีบ้านโคกล่าม
77นาง วิกาญดา ฟริสค์บ้านนาหนองทุ่ม
78นาย เฉลิมพล น้อยลาบ้านนาแก
79นาง สุภาพร มีอิสระบ้านนาแก
80ว่าที่ร้อยตรี มนัส ฝักไฝ่บ้านหนองรวก
81นาง บุษญากรณ์ ทันเขิมบ้านโคกสูง-วังศิลา
82นาย จรูญ ชะทาหว้านไพรสามัคคี
83นาง สังวาลย์ ขันชัยภูมิบ้านแก้ง-โนนส้มกบ
84นาง ประภารัตน์ บรรเลงบ้านหนองแห้วปรางค์กู่
85นาง จุฬานันท์ ชื่นเมืองปักบ้านซำมูลนาก
86นาง บุบผา แสวงกิจบ้านซำมูลนาก
87นาง พจชลี ศรีห้วยบงบ้านก่าน
88นาง กษิวัลย์ พลอาวุธบ้านภูดินหินกอง
89นาย เวช นามบุดดีบ้านโสกหว้าโนนหอม
90นาย คำปาน ชัยชนะบ้านหลุบคา
91นาย สันติพงษ์ พัฒนภูมิชัยบ้านหลุบคา
92นางสาว วิรัญญา ครองเคหาบ้านหลุบคา
93นาย สุรัตน์ ภูมิสถานบ้านดงบัง
94นาย อรุณ ศรีหัวแฮบ้านป่าว่าน
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.2.KAOPUNHOT