ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

85

เพศชาย 28 /33%
เพศหญิง 57 /67%

ในโรงเรียน

2,513

เพศชาย 748 /30%
เพศหญิง 1765 /70%

ในสำนักงาน

85

ศึกษานิเทศก์21 /25%
ผู้อำนวยการกลุ่ม8 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /8%
ลูกจ้างชั่วคราว7 /8%
นักทรัพยากรบุคคล7 /8%
นักวิชาการศึกษา6 /7%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /7%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
ลูกจ้างประจำ4 /5%
พนักงานราชการ3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /2%
ครู2 /2%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%

ในโรงเรียน

2,586

ครู1701 /66%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)249 /10%
ผู้อำนวยการโรงเรียน202 /8%
ครูผู้ช่วย152 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)114 /4%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)70 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)36 /1%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)19 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)13 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน13 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)12 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)4 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%

ในสำนักงาน

85

ชำนาญการพิเศษ31 /36%
ชำนาญการ18 /21%
ไม่มีวิทยฐานะ16 /19%
ปฏิบัติการ12 /14%
ชำนาญงาน6 /7%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,586

ไม่มีวิทยฐานะ1156 /45%
ชำนาญการพิเศษ1081 /42%
ชำนาญการ242 /9%
49 /2%
เชี่ยวชาญพิเศษ33 /1%
ปฏิบัติงาน14 /1%
ปฏิบัติการ10 /0%
ชำนาญงาน1 /0%

ในสำนักงาน

85

ปริญญาตรี52 /61%
ปริญญาโท25 /29%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /7%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า2 /2%

ในโรงเรียน

2,586

ปริญญาตรี1809 /70%
ปริญญาโท609 /24%
ปริญญาเอก52 /2%
ต่ำกว่าอนุปริญญา49 /2%
49 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า18 /1%

ในสำนักงาน

4

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย บุญหนา  ฦาชากลุ่มอำนวยการ
2นางสาว อรวรรณ  แซ่โอ้วกลุ่มนโยบายและแผน
3นางสาว ทุเรียน  สิงห์โคกกรวดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4นาง สุพัตรา  อุตรนครกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

ในโรงเรียน

88

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง จินตนา ฦาชาบ้านระหัด
2นาง นิ่มนวล ทุมสิทธิ์บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
3ว่าที่ร้อยตรี มงคล ศิลประกอบบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
4นาง อรทัย แสนสระบุปผาราม
5นาง นันทิมา เผ่าหัวสระบุปผาราม
6นางสาว กันยา เฮ้ากอกบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
7นาง ฐิติชยาภรณ์ ปวริศภวนันท์บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
8นาง นวลฉวี สัจจาสังข์บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
9นาง สุกัญญา นบสูงเนินชุมชนบ้านเมืองเก่า
10นาย ดำรงค์ บุตรวังเกษตรศิลปวิทยา
11นาง ธัญธนัตถ์ศรณ์ ประมูลศิลป์บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
12นาย สันทัด ศรีวงษ์รักษ์บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
13นาย สุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
14นาย บรรพต พันไชยบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
15นาย จำเริญ ขึ้นทันตาบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
16นาง ดาหวัน ศาลาสุขบ้านฉนวน
17นาย สุเทพ อินทร์รินทร์บ้านท่าคร้อโนนศิลา
18นาง ศิริวรรณ วิริยะเสถียรบ้านนาสมบูรณ์
19นาง ประยงค์ มิ่งแก้วบ้านสารจอด
20นาง คำปุ่น แก้งคำบ้านสารจอดเก่า
21นาย วีรภัทร ลากุลบ้านดอนหัน
22นาง ประภา วิฆเนศรังสรรค์บ้านหนองปอแดง
23นาย สมัย ข่าขันมะลีบ้านดอนจำปา
24นาย ชูชาติ รวมสิทธิ์กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
25นาง สุภาณี แข็งแอบ้านหนองไรไก่
26นาย สวัสดิ์ ทองมากบ้านหนองไรไก่
27นาย จรูญ แข็งแอบ้านกุดจอก
28นาง ณัฐพร หมู่หาญบ้านหนองปลา
29นาง ลัดดาวัลย์ อธิวาโสบ้านหนองกุงใหม่
30นาย มนิตย์ ตอพลบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
31นาย เริงชัย ขวัญพูลบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
32นาย พงเทพ โทนันต์บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
33นาย สนาน เลขาโชคบ้านโป่งดินดำ
34นาง หทัยพร ประกอบดีบ้านฉนวน
35นาง พินิจ พิลาบุตรบ้านฉนวน
36นาง รัชนี มิ่งศิริเพชรราษฎร์บำรุง
37นางสาว สุจิตรา วงษ์ปัญญาเพชรราษฎร์บำรุง
38นาง วาสนา คำเสนาเพชรราษฎร์สามัคคี
39นาย นิยม สิงห์คำคูณภูมิวิทยา
40นาง รัตติกร ภิรมย์ไกรภักดิ์ภูมิวิทยา
41นาง คำปลิว สิงห์คำคูณชุมชนบ้านหนองเซียงซา
42นาง แสงเวียน ผ่องสามสวนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
43นาง จันทร์ฉาย กันล้อมบ้านหนองคอนไทย
44นาง อินทร์แต้ม จันทร์เทพย์บ้านแดงสว่าง
45นาย สุรพล ขวัญมาบ้านแดงสว่าง
46นางสาว วัลลภา เพชรล้ำบ้านแดงสว่าง
47นาย ทองเอิญ เข็มภูเขียวโนนเสลาประสาทวิทย์
48นาง สุภาณี ชาวบัวใหญ่โนนเสลาประสาทวิทย์
49นางสาว เจนจิรา บุญพรัดเนรมิตศึกษา
50นาง ไพรวัลย์ ปานใจเนรมิตศึกษา
51นางสาว ศิริพร เพชรภักดีเนรมิตศึกษา
52นาย ปานทอง อังคณิตย์บ้านห้วยพลวง
53นาย พัชรพร ศรีสามารถบ้านนาดี
54นาย บุญรมย์ สมศรีแสงบ้านนายม
55นาย ถนอม ทรายมูลบ้านหินลาด
56นาย สุวิทย์ ภิญโญยงบ้านโจดโนนข่า
57นาย สินธ์ สัตพันธ์บ้านหนองคู
58นาย วัชระ อารีบ้านหนองเรือ
59นาย ไพรทูล กูดซ้ายบ้านเก่าวิทยานุกูล
60นาง ดาหวัน บัวแดงบ้านหนองแวง
61นาง อนุธิดา สุวรรณรัตน์ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
62นาง ไพจิตร มิ่งมิตรวันชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
63นาย พงศ์เดช อาจเวทย์ศรีแก้งคร้อ
64นาง เกตุจันทร์ ไพศาลธรรมศรีแก้งคร้อ
65นาย โยธิน เจริญสุขบ้านหนองไฮ
66นาย วิสันต์ คำสีหาบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
67นาง วงเดือน พรมจะมรบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
68นาย วิรัช ปร๋อกระโทกบ้านนกเขาทอง
69นาย วิรัตน์ งามดีบ้านโคกล่าม
70นาง วิกาญดา ฟริสค์บ้านนาหนองทุ่ม
71นาย เฉลิมพล น้อยลาบ้านนาแก
72นาง สุภาพร มีอิสระบ้านนาแก
73ว่าที่ร้อยตรี มนัส ฝักไฝ่บ้านหนองรวก
74นาง บุษญากรณ์ ทันเขิมบ้านโคกสูง-วังศิลา
75นาย จรูญ ชะทาหว้านไพรสามัคคี
76นาง สังวาลย์ ขันชัยภูมิบ้านแก้ง-โนนส้มกบ
77นาง ประภารัตน์ บรรเลงบ้านหนองแห้วปรางค์กู่
78นาง จุฬานันท์ ชื่นเมืองปักบ้านซำมูลนาก
79นาง บุบผา แสวงกิจบ้านซำมูลนาก
80นาง กษิวัลย์ พลอาวุธบ้านภูดินหินกอง
81นาย ไพศาล สิทธิแก้วบ้านเลิงทุ่ม
82นาย เวช นามบุดดีบ้านโสกหว้าโนนหอม
83นาย คำปาน ชัยชนะบ้านหลุบคา
84นาย สันติพงษ์ พัฒนภูมิชัยบ้านหลุบคา
85นางสาว วิรัญญา ครองเคหาบ้านหลุบคา
86นาย สุรัตน์ ภูมิสถานบ้านดงบัง
87นาย บุญมี นามลทาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
88นาย อรุณ ศรีหัวแฮบ้านป่าว่าน
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2