ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

80

เพศชาย 27 /34%
เพศหญิง 53 /66%

ในโรงเรียน

2,551

เพศชาย 742 /29%
เพศหญิง 1809 /71%

ในสำนักงาน

80

ศึกษานิเทศก์20 /25%
ลูกจ้างชั่วคราว7 /9%
ผู้อำนวยการกลุ่ม7 /9%
นักทรัพยากรบุคคล7 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /9%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /8%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /5%
พนักงานราชการ3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
ลูกจ้างประจำ3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /3%
ครู2 /3%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%

ในโรงเรียน

2,639

ครู1724 /65%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)251 /10%
ผู้อำนวยการโรงเรียน193 /7%
ครูผู้ช่วย159 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)129 /5%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)73 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)46 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)22 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)14 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)12 /0%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน7 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)6 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)2 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ชำนาญการพิเศษ27 /34%
ชำนาญการ18 /23%
ไม่มีวิทยฐานะ15 /19%
ปฏิบัติการ12 /15%
ชำนาญงาน6 /8%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,639

ไม่มีวิทยฐานะ1214 /46%
ชำนาญการพิเศษ1015 /38%
ชำนาญการ296 /11%
เชี่ยวชาญพิเศษ41 /2%
37 /1%
ปฏิบัติงาน18 /1%
ปฏิบัติการ15 /1%
ชำนาญงาน2 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ปริญญาตรี48 /60%
ปริญญาโท24 /30%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /8%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า2 /3%

ในโรงเรียน

2,639

ปริญญาตรี1847 /70%
ปริญญาโท619 /23%
ต่ำกว่าอนุปริญญา60 /2%
ปริญญาเอก56 /2%
37 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า19 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

9

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว กันยา เฮ้ากอกบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
2นาง ประยงค์ มิ่งแก้วบ้านสารจอด
3นาย สุชัย สมศรีคานบ้านดอนจำปา
4นาย จรูญ แข็งแอบ้านกุดจอก
5นาง ณัฐพร หมู่หาญบ้านหนองปลา
6นาย สนาน เลขาโชคบ้านโป่งดินดำ
7นางสาว วัลลภา เพชรล้ำบ้านแดงสว่าง
8นาย วิรัตน์ งามดีบ้านโคกล่าม
9นาย จรูญ ชะทาหว้านไพรสามัคคี
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2