ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

82

เพศชาย 27 /33%
เพศหญิง 55 /67%

ในโรงเรียน

1,868

เพศชาย 552 /30%
เพศหญิง 1316 /70%

ในสำนักงาน

82

ศึกษานิเทศก์14 /17%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /12%
นักทรัพยากรบุคคล8 /10%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /9%
ลูกจ้างชั่วคราว7 /9%
นักวิชาการศึกษา6 /7%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /7%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
ลูกจ้างประจำ4 /5%
พนักงานราชการ3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
ครู1 /1%
นักศึกษาฝึกงาน1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%

ในโรงเรียน

2,064

ครู1559 /76%
ครูผู้ช่วย269 /13%
ผู้อำนวยการโรงเรียน218 /11%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน14 /1%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)3 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%

ในสำนักงาน

82

ชำนาญการพิเศษ28 /34%
ชำนาญการ17 /21%
ไม่มีวิทยฐานะ16 /20%
ปฏิบัติการ12 /15%
ชำนาญงาน6 /7%
อาวุโส1 /1%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,064

ชำนาญการพิเศษ1193 /58%
ไม่มีวิทยฐานะ611 /30%
ชำนาญการ197 /10%
30 /1%
เชี่ยวชาญพิเศษ18 /1%
ปฏิบัติงาน10 /0%
ปฏิบัติการ4 /0%
ชำนาญงาน1 /0%

ในสำนักงาน

82

ปริญญาตรี54 /66%
ปริญญาโท19 /23%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /7%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /4%

ในโรงเรียน

2,064

ปริญญาตรี1530 /74%
ปริญญาโท471 /23%
ปริญญาเอก32 /2%
30 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /0%

ในสำนักงาน

4

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว จุลนิต  เณรสุวรรณผู้บริหารการศึกษา
2นาง สรินทรา  ประยงค์เพชรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3นางสาว ศศิธร  พงษ์พิมายกลุ่มบริหารงานบุคคล
4นาย อาทิตย์  อุทธตรีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ในโรงเรียน

135

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง รติพร ไวบรรเทาศาลาสามัคคี
2นาย ประณต ไวบรรเทาศาลาสามัคคี
3นาง จิตตสมัย หล้าจันทราศาลาสามัคคี
4นาง อำไพ วรรณขามป้อมบ้านขามป้อม
5นาย ปรีดี สีเหลืองอ่อนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
6นาง ศรีสุวภา เลิศขามป้อมบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
7นาง เยาวลักษณ์ ทัพวนานต์บ้านโนนเห็ดไคล
8นาย วัชรินทร์ ทองคนทาบุปผาราม
9นาย บุญเลิศ มงคลสินบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
10นางสาว ปิ่นแก้ว ยงขามป้อมบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
11นาง นงเยาว์ ขันทะสีมาบ้านหนองบัว (เกษตรสมบูรณ์)
12นาง สมบัติ ฐานวิเศษบ้านนาสีดา
13นาย โยธิน วาทโยธาบ้านนาสีดา
14นาง ชลธิชา สุระพรบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
15นาง จิรุบล ศึกษากิจบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
16นาง สุภาวดี กำไลทองบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
17นาย สุทธิรักษ์ โคตรประทุมบ้านหัวโสก
18นาย บวร จันทร์เพ็งบ้านจมื่น
19ร้อยตรี สมศักดิ์ สีพิมพ์บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
20นาง กองศิลป์ ดวงกางบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
21นาง สุจินต์ วิริยะธรรมบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
22นาย สุรพงษ์ สมบัติหลายชุมชนบ้านเมืองเก่า
23นาย ปรีชา ทัศน์ละไมชุมชนบ้านหัน
24นาย วิเวก ศิลมั่นบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
25นาย ศุภโชค ดลประสิทธิ์บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
26นาง สุนทรี พินิจมนตรีสระโพนทอง
27นาง พิมลวรรณ จันดีสระโพนทอง
28นาย เสรี อารยะประเสริฐบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
29นาย ธำรงค์ นบสูงเนินบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
30นาย ชัชวาล เหลยชัยบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
31นาย ประครอง อุดมบัวบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
32นาง สิริรัตน์ ศิลประกอบบ้านท่าคร้อโนนศิลา
33นาย วิชัย เรือนมงคลบ้านวังม่วง
34นาย วัลลภ เจริญสุขบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
35นาย สุวิทย์ ผ่องพันธุ์งามชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
36นาง วัชรา รูปชัยภูมิบ้านหนองกุง
37นาง จิระประภา สุทธิ์ทวีบ้านเรือ
38นาง กุสุมา ทองมากบ้านหนองไรไก่
39นาย สุนันท์ มณีวรรณบ้านหนองปลา
40นาง วิภาพรรณ เพ็ชรเวียงบ้านธาตุ
41นาย สมชาย อธิวาโสบ้านหนองกุงใหม่
42นาย ไกรศักดิ์ พิมลบ้านฝายพญานาค
43นาง ศิริรัตน์ จิตแสงบ้านหนองคัน
44นาย ทรงฤทธิ์ ปลื้มใจบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
45นาย ชวลิต นาตรีชนบ้านหนองแซง
46นาง วิไลวรรณ์ ชุดไธสงบ้านหนองแซง
47นาย อารมณ์ พาแพงบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
48นาย ลอนดอน พิลาบุตรบ้านฉนวน
49นาง พวงชมภู จันทร์สำราญบ้านดอนไก่เถื่อน
50นาย นิคม ตระกูลศรีฉิมพลีมา
51นางสาว วลัยรัตน์ โคสาดีเพชรราษฎร์บำรุง
52นาย บุญทา ผุดผาดเพชรราษฎร์สามัคคี
53นาง วิลาวัณย์ พลสวัสดิ์เพชรราษฎร์สามัคคี
54นาง พนิษฐาน์ แควภูเขียวภูมิวิทยา
55นาง ศิธรวรรณ กิจสุขสันต์ภูมิวิทยา
56นาง นงเยาว์ ตอสูงเนินบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
57นาง นิดดา ปัชชาเขียวบ้านหว้าทอง
58นาย งามตา ทองระย้าบ้านหนองบัวพรม
59นาง ปราณี มาลาบ้านหนองคอนไทย
60นาง ชบา แนวโสภณบ้านสีปลาด
61นาง สายสุวรรณ งอกคำบ้านแดงสว่าง
62นางสาว เบญจพร ประเสริฐไทยโนนเสลาประสาทวิทย์
63นาง อุบลรัตน์ สัตถาพรเนรมิตศึกษา
64นาง อุทิศ แวงดงบังบ้านโนนดินจี่
65นาง ดอกรัก สายวงศ์ปัญญาบ้านหนองแวง
66นาง มัณฑริกา ประดิษฐ์แท่นบ้านหนองแฝก
67นาง สุภาพร อยู่สุขชุมชนแท่นประจัน
68นาง นวรัตน์ สารแขวีระกุลชุมชนแท่นประจัน
69นาย วิสิทธิศักดิ์ ชัยเกิดบ้านโนนคูณ
70นาย ไพทูรย์ ประจันนวลบ้านโนนคูณ
71นาง ละออง ประจันนวลบ้านโนนคูณ
72นาง ยุบล ชูสกุลบ้านนาดี
73นาง ธนพร คำป้องไตรมิตรพิทยา
74นาย คิทธิยา แฝดสุระบ้านถนนกลาง
75นาย เวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะสามสวนวิทยา
76นาง อรทัย ธงพุทธบ้านหนองคู
77นาย อลงกรณ์ ฟองฟุ้งบ้านหนองดินดำ
78นาย ไพรวรรณ สมบูรณ์บ้านเก่าวิทยานุกูล
79นาง เสาวคนธ์ เลยยุทธชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
80นาง ณภัค เผยศิริชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
81นาง ศศิวิมล วณิชาชีวะศรีแก้งคร้อ
82นาง ฉลาด ประสานศักดิ์ศรีแก้งคร้อ
83นาง สังวาลย์ จิตรเกาะบ้านหนองไฮ
84นาย วิมาล ชำนิงานบ้านหนองไฮ
85นาง จิตราภรณ์ สาระมณีบ้านสระแต้
86นาย อุดม ประเสริฐวงษาบ้านยางคำวิทยา
87นาง วรางคณา ทวีโชคบ้านยางคำวิทยา
88นาย ปัญญา จันทร์ห้างหว้าบ้านท่ามะไฟหวาน
89นางสาว ทองมาก ขุ่ยรานหญ้าบ้านท่ามะไฟหวาน
90นาง พิทยา คุยเพียภูมิบ้านท่ามะไฟหวาน
91นาย ชัยสิทธิ์ คุณอุดมบ้านทุ่งคำหลวง
92นาย บุญมี ศรีธรบ้านนาหนองทุ่ม
93นาง ร่มแก้ว รักษากุลบ้านนาแก
94นาย ธวัชชัย แตงกระโทกบ้านหนองรวก
95นาย ประมวล อินทจำปาบ้านหนองไผ่ล้อม
96นาย นิพนธ์ ทันเขิมบ้านโคกสูง-วังศิลา
97นาง บุญฑริกา แซ่ลิ้มกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
98นาย สุวิทย์ ขันชัยภูมิกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
99นาง นงนุช กุลแก้วบ้านแก้ง-โนนส้มกบ
100นาง สมนึก จันทรภาบ้านโนนงิ้วงาม
101นาง ชุติพร จะชาลีบ้านโนนงิ้วงาม
102นาย ทองปน ถามูลเรศบ้านโนนงิ้วงาม
103นาย ปภพ พลอาวุธบ้านซำมูลนาก
104นาย ทรงศิลป์ ขวาไทยบ้านหนองสังข์
105นาง ศรีสุดา โกจารย์ศรีบ้านหนองพอก
106นาง จิตรา ขุนแท้หนองแต้วรวิทย์
107นาย วิชัย หมั่นจำรูญหนองแต้วรวิทย์
108นาง อาภรณ์ บูรพาพรพันธ์บ้านก่าน
109นาง บุญมี โพธินามบ้านหนองปลามันหนองไร่
110นาง จุไรรัตน์ เทพจันทร์บ้านภูดินหินกอง
111นาย ชานนท์ สุวรรณดีบ้านหลุบคา
112นาง ธีลาลักษณ์ จินดาจำนงค์บ้านคอนสาร
113นาย วัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์บ้านคอนสาร
114นาย เด่นไชย ภูลมบ้านดงกลาง
115นาง อรุณีญ์ ภูลมบ้านดงกลาง
116นาง รัตนาภรณ์ สุชาสันติบ้านดงใต้
117นาย ประหยัด ปาลินทรบ้านโคกนกทา
118นาย กระจายน์ ประเสริฐสารบ้านหินรอยเมย
119นาง จุฬา กุลด้วงบ้านนาเกาะ
120นาง เกศินี จินะรักษ์บ้านนาวงเดือน
121นาย บุญเสริม กุลด้วงบ้านนาวงเดือน
122นาง ชญาดา กิตติพิทยากรบ้านห้วยแก้ว
123นาง เถาวัล น้อยเวียงบ้านห้วยแก้ว
124นาย เกษมยุทธ พิทักษ์บ้านห้วยไห
125นาง กุหลาบ ทาแจ้งบ้านโนนโจด
126นาย ธราพงษ์ เจริญขวัญบ้านโนนคูณ
127นาย สุรชัย เจนวิถีบ้านโนนคูณ
128นาย วีระจิตร วุ้นสีแซงบ้านโสกมะตูม
129นาย ยุทธยา จังภูเขียวบ้านโสกมะตูม
130นาย วรวิทย์ แทบมาลัยบ้านโสกมะตูม
131นาง สายยัณต์ เชื้อศิริบ้านดอนอุดม
132นาง จารุนันท์ เต็มพงษ์ชุมชนห้วยยาง
133นาย จงรักษ์ เกตขุนทดบ้านหนองหล่มคลองเตย
134นาย วีรพงษ์ กุลศิริบ้านหนองหล่มคลองเตย
135นาย อุปถัมภ์ วิชาหาบ้านปากช่องผาเบียด
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.1.KAOPUNHOT