ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

78

เพศชาย 24 /31%
เพศหญิง 54 /69%

ในโรงเรียน

2,583

เพศชาย 761 /29%
เพศหญิง 1822 /71%

ในสำนักงาน

78

ศึกษานิเทศก์21 /27%
ผู้อำนวยการกลุ่ม7 /9%
นักทรัพยากรบุคคล7 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /9%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /8%
ลูกจ้างชั่วคราว6 /8%
นักวิชาการศึกษา4 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
ลูกจ้างประจำ3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /3%
ครู2 /3%
พนักงานราชการ2 /3%
นิติกร1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

2,664

ครู1739 /65%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)245 /9%
ผู้อำนวยการโรงเรียน202 /8%
ครูผู้ช่วย162 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)125 /5%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)74 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)50 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)25 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)16 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)12 /0%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน5 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)5 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)2 /0%
1 /0%
พนักงานราชการ(อื่นๆ)1 /0%

ในสำนักงาน

78

ชำนาญการพิเศษ28 /36%
ชำนาญการ18 /23%
ไม่มีวิทยฐานะ13 /17%
ปฏิบัติการ11 /14%
ชำนาญงาน6 /8%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,664

ไม่มีวิทยฐานะ1227 /46%
ชำนาญการพิเศษ1019 /38%
ชำนาญการ312 /12%
เชี่ยวชาญพิเศษ39 /1%
33 /1%
ปฏิบัติงาน16 /1%
ปฏิบัติการ15 /1%
ชำนาญงาน2 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

78

ปริญญาตรี47 /60%
ปริญญาโท24 /31%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /8%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,664

ปริญญาตรี1865 /70%
ปริญญาโท626 /23%
ต่ำกว่าอนุปริญญา64 /2%
ปริญญาเอก55 /2%
33 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า20 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2