ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 43.30 21.64 28.59 25.74 29.82
2561 46.29 2.99 23.73 2.09 32.23 3.64 25.68 -0.06 31.98 2.16
2562 51.41 5.12 21.75 -1.98 28.70 -3.53 28.18 2.50 32.51 0.53
2563 45.00 -6.41 20.38 -1.37 26.53 -2.17 27.31 -0.87 29.81 -2.70
2564 40.64 -4.36 19.29 -1.09 28.10 1.57 25.10 -2.21 28.28 -1.53
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.2.KAOPUNHOT