เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
36020001 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100635bansala54@gmail.com
36020002 บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100636-
36020003 บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100684-bankhampom2009@gmail.com
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์www.kudlorschool.comkudlo@thaimail.com
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100687Nimnual Tooms@chaiyo.c
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100662Bansra_h@hotmail.com
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100663-
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100664sokchurk@hotrmail.com
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100666Nonhedkai@outlook.co.th
36020015 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100667-
36020016 บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100686bannonkhow@hotmail.com
36020017 บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100688-
36020018 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์nonnonghai.orgfree.com2554nh@gmail.com
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100690?bung14school@hotmail.com
36020020 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100691-
36020021 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100692kangtatsai@gmail.com
36020022 บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100675-
36020023 บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100676-
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100677sofa176@pop.co.th
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100670duadonklang@hotmail.com
36020026 บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100671-
36020027 บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100672-
36020028 บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100673bjmschool@gmail.com
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100674-
36020030 บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100650-
36020031 บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100651-
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100652schoolbanbua@thaimail.com
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100665-
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100678sumranchaischool@gmail.com.
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100679
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100680banprom56@gmail.com
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100681-
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10361006321036100632@pracharath.ac.th
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100633
36020041 บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100634
36020042 เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100631
36020043 ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100640scbanhun@hotmail.com
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100641bandonsch@gmail.com
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100641-
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100643nahaib@hotmail.com
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100644-
36020050 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100637
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100638banphoschool107@gmail.com
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100639-
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100668somkobsch2482@gmail.com
36020054 บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100669-
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1036100647banjoad@gmail.com
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100648nongkhawit@hotmail.com
36020057 บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100649chanuan36020057@gmail.com
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100653ning.2534@gmail.com
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100654-
36020060 บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100655jannaronglove357@gmail.com
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100656Nongdang2556@hotmail.com
36020062 บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100693
36020063 บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100694samervi1529@gmail.com
36020064 บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100695-
36020065 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100696wangmuang.school2@gmail.com
36020066 บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100697Khoksanga.ksb@gmail.com
36020067 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100698
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100699sukhnththiphysemaphechr314@gmail.com
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100700suntisuk1980@gmail.com
36020070 บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100701sanjodkaosc@gmail.com
36020071 บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100683donhanschool@gmail.com
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100528
36020073 บ้านสวนอ้อย ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100529-
36020074 บ้านหนองปอแดง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100530prodang2561@gmail.com
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053144109361
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100533sakol.m@obec.go.th
36020078 บ้านดอนจำปา ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100534
36020079 บ้านหนองกุง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100537
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100556
36020082 บ้านเรือ ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100557-
36020083 บ้านโนนสาทร ภูเขียวdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100558-
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100587-
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวwww.banphudin.combpd0513.msc@gmail.com
36020086 บ้านกุดโคลน ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100563-
36020087 บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100564nayhou@hotmail.com
36020089 บ้านกุดแดง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100566
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100567
36020092 บ้านกุดจอก ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100569-
36020093 บ้านหนองปลา ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100570rr_nongpla@hotmail.com
36020094 บ้านธาตุ ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100536-
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100538nongkungmaischool@gmail.com
36020096 บ้านฝายพญานาค ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100539raksainam@gmail.com
36020097 บ้านตาดรินทอง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100541btrt.cc.si@gmail.com
36020098 บ้านหนองคัน ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100535nongkhan.sc@gmail.com
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100571BK_phukhieo@hotmail.com
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100572-
36020101 บ้านนาหัวแรด ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100573
36020102 บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100574-
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100575srsomsak4@gmail.com
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100576phromdaeng@gmail.com
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100577krunanongthum@yahoo.com
36020106 บ้านหนองแซง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100578
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100579
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100526?Nongbindma.2@gmail.com
36020109 บ้านฉนวน ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100547Chanuanschool@gmail.com
36020110 บ้านห้างสูง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100550Jirasakwanon@gmail.com
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100551-
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100552-
36020113 ฉิมพลีมา ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100553
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100554dongmoie2563@gmail.com
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100542somkeatt@gmail.com
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100543PRO1MAN_12 @ hotmail.com
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100544Luk2516_@hotmail.com
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100545pongpho545@gmail.com
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100549
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100546Muengkong@gmail.com
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100548chaisisom@gmail.com
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100516-
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100517bannonsaluoy.school@gmail.com
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100525-
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100511phumwittaya@gmail.com
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100514bankhae.school@gmail.com
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวwww.banwatong.ac.th-
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100520nongsar.school@gmail.com
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100522nonngam_school@yahoo.co.th
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100524
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100586kudhuachang.school132@gmail.com
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100527-
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100580-
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100581-
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100582
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100583sipalad.sch@gmail.com
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100584-
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100585-
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100518
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100519
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100521dangsawang@hotmail.com
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100512
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100555neramit2553@hotmail.com
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100559bannondinjee@gmail.com
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวsites.google.com/site/bnwschool2062/obecchaiyaphum2062@gmail.com
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100561-
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100510
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100510-
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100504dondo5@hotmail.co.th
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100498dkk2557@gmail.com
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100499
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100500Banwanghinschool.wh@gmail.com
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100502-
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100478-
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100479spchaidee5@gmail.com
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100480-
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100481bandidos1412@gmail.com
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100482suchatnadee@hotmail.com
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100483watkra0103@obecmail.obec.go.th
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100484-
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100492-
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100494-
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10361004931036100493@pracharath.ac.th
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100496-
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100497-
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100491-
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100487
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100488-
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100489dongdon@hotmail.com
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100490
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100485samsuan14@gmail.com
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100486jodnonkha@gmail.com
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100501
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100505
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100506Kroopom26@gmail.com
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100507-
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100508nongdindum999@gmail.com
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100509nonsaardschool@hotmail.com
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100433pechtmuang@hotmail.com
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100434sindybitong@gmail.com
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100435-
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100412tanaboonchai@gmail.com
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100413-
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100408add_kkg@hotmail.com
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100409-
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100410nongwang.cyp2@gmail.com
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100411
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100376junmahong_123@hotmail.com
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100377"Srikaengkhro@hotmail
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100378kongrit975@gmail.com
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100381-
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100382-
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อYangkumwittaya.blogspot.comYangkumwit@hotmail.com
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100428tamafaiwan_school@hotmail.com
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100429kgdongsawan@gmail.com
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100430-
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100431-
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100404-
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100405koklampass@thaimail.com
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100406kokngam_school@hotmail.co.th
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100407-
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100400-
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100401nka.kangklo@hotmail.com
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100402-
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100403nongphailom1@hotmail.com
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039536020211@chaiyaphum2.go.th
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100396
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100397
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100398narawansriwicha2511@gmail.com
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100393Nonsaadsch@hotmail.com
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100394?bkobecschool@gmail.com
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100415bnkch@se-cd.net
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100417kumpoon2554@hotmail.com
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100418mtts0887090662@gmail.com
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100419charngeak@Gmail.com
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100399
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100379phongsak26107@gmail.com
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100380
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100383ngamsakul@gmail.com
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100391bannongkaenongno.school@gmail.com
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10361004201036100420@pracharath.ac.th
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100421nongpok_np@hotmail.com
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100422Nongsalapachadnontoon2561@gmail.com
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100423nongtaeworrawit_school@windowslive.com
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100424-
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100425wala1977@hotmail.com
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100426bestbankan@gmail.com
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100427action2554@gmail.com
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100389nonsila2550@thaimail.com
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100390peeoy@hotmail.co.th
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100385Phumchat2515@hotmail.co.th
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100386
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100387toy5422@gmail.com
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100388Sokwa1234@hotmail.co.th
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100384
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100588
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100589-
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100591-
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100626dongklang4@gmail.com
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100627
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100629-
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100630-
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100620
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100623-
36020254 บ้านดงบัง คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100592lalaval_nang@hotmail.com
36020255 บ้านม่วง คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100593-
36020256 บ้านนาบัว คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100596-
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100618-
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100598Tontong_100tm@hotmail.com
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100599
36020260 บ้านนาวงเดือน คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100619prpeerat@gmail.com
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด คอนสาร?http://www.namphuhinlard?namphuhinlard@gmail.com
36020262 บ้านโนนหัวนา คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100606nonhuana@gmail.com
36020263 บ้านทุ่งพระ คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100597thungpra0322@gmail.com
36020264 บ้านห้วยแก้ว คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100601
36020265 บ้านห้วยไห คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100602-
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100603-
36020267 บ้านห้วยทรายทอง คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100604-
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100605-
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100607toongluylaischool@gmail.com
36020270 บ้านน้ำทิพย์ คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100608-
36020272 บ้านหนองเชียงรอด คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100610
36020273 บ้านโนนโจด คอนสารdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100625-
36020274 บ้านโนนสง่า คอนสารdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100628bannonsanga@hotmail.com
36020275 บ้านโนนคูณ คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100621-
36020276 บ้านโสกมะตูม คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100622
36020277 บ้านโจดกลาง คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100624-
36020278 บ้านดอนอุดม คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100617Donudomschool@gmail.com
36020279 ชุมชนห้วยยาง คอนสารchumchonhuaiyang.ac.th/
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100612
36020281 บ้านโนนเพิ่ม คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100613toomsupa@hotmail.com
36020282 บ้านป่าว่าน คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100614Pawan_school@hunsa.com
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100615
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100616-