ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

262

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

167

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 1 /0%
1.2. นร.1 - 20 9 /3%
1.3. นร.21 - 40 22 /8%
1.4. นร.41 - 60 50 /19%
1.5. นร.61 - 80 39 /15%
1.6. นร.81 - 100 29 /11%
1.7. นร.101 - 120 17 /6%
รร.ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

96

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

255

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

261

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

45

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

2,435

ห้องเรียน
-68
ตาราง

31,247

นักเรียน
-180
ตาราง
นร.ปฐมวัย

6,298

140
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

21,893

-321
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,018

6
ตาราง
นร.ม.ปลาย

38

-5
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -36.25

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -27.89

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,148

ครูและบุคลากร

สนง.
84
รร.
2,064
ตาราง

98

เกษียณอายุ 2566

สนง.
4
รร.
94
ตาราง

2,148

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ211 /81%
ปฐมวัย - ม.ต้น43 /16%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /0%
ประถมฯ5 /2%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 167 /64%
ขนาดกลาง 92 /35%
ขนาดใหญ่ 3 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 167 /64%
ขนาดที่ 2 58 /22%
ขนาดที่ 3 24 /9%
ขนาดที่ 4 10 /4%
ขนาดที่ 5 3 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายมนัส เจียมภูเขียว
  • นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายมนัส เจียมภูเขียว
  • นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
  • นายสุนทร นิยะรัตน์
  • นายสงกรานต์ บุญโสภาพ
  • นางธัญยรัชต์ คุณประทุม
  • นายวัชรินทร์ ภูมิภาค
  • นายอาคม ชานนท์เมือง
  • นายวุฒิชัย จำปาหวาย
262 โรงเรียน

5 อำเภอ
ภูเขียว

70 โรงเรียน

ตาราง
แก้งคร้อ

54 โรงเรียน

ตาราง
เกษตรสมบูรณ์

63 โรงเรียน

ตาราง
คอนสาร

39 โรงเรียน

ตาราง
บ้านแท่น

32 โรงเรียน

ตาราง

45 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก

5 โรงเรียน

ตาราง
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.1.KAOPUNHOT