ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

261

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

177

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 2 /1%
1.2. นร.1 - 20 13 /5%
1.3. นร.21 - 40 35 /13%
1.4. นร.41 - 60 39 /15%
1.5. นร.61 - 80 43 /16%
1.6. นร.81 - 100 31 /12%
1.7. นร.101 - 120 14 /5%
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

117

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

250

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

259

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

45

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

2,495

ห้องเรียน
60
ตาราง

28,830

นักเรียน
-1438
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,593

-528
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

20,427

-847
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,786

-61
ตาราง
นร.ม.ปลาย

24

-2
ตาราง

261

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
177
กลาง
81
ใหญ่
3
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

3

BEST PRACTICES

ตาราง

2,746

ครูและบุคลากร

สนง.
79
รร.
2,667
ตาราง

114

เกษียณอายุ 2567

สนง.
1
รร.
113
ตาราง

2,746

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ206 /79%
ปฐมวัย - ม.ต้น43 /16%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /0%
ประถมฯ8 /3%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 177 /68%
ขนาดกลาง 81 /31%
ขนาดใหญ่ 3 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 177 /68%
ขนาดที่ 2 57 /22%
ขนาดที่ 3 17 /7%
ขนาดที่ 4 7 /3%
ขนาดที่ 5 3 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2566 (3,940 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2566 (782 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 2 /0%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 436 /56%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 18 /2%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 1 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 64 /8%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 200 /26%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 43 /5%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 3 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 11 /1%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
อื่นๆ 2 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2566 (9 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 4 /44%
ภาคอุตสาหกรรม 2 /22%
ภาคการเกษตร 3 /33%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายมนัส เจียมภูเขียว
  • นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายมนัส เจียมภูเขียว
  • นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
  • นายสุนทร นิยะรัตน์
  • นายวุฒิชัย จำปาหวาย
  • นายกรกฎ คลังระหัด
  • นายเลิศพงศ์ ไปนาน
  • นายทินภัทร พันฤทธิ์
  • นายธีระชน ขวัญศักดิ์
261 โรงเรียน

5 อำเภอ
ภูเขียว

70 โรงเรียน

ตาราง
แก้งคร้อ

57 โรงเรียน

ตาราง
เกษตรสมบูรณ์

63 โรงเรียน

ตาราง
คอนสาร

39 โรงเรียน

ตาราง
บ้านแท่น

32 โรงเรียน

ตาราง

45 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก

5 โรงเรียน

ตาราง
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2