ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

262

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

176

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 1 /0%
1.2. นร.1 - 20 12 /5%
1.3. นร.21 - 40 27 /10%
1.4. นร.41 - 60 45 /17%
1.5. นร.61 - 80 37 /14%
1.6. นร.81 - 100 30 /11%
1.7. นร.101 - 120 24 /9%
รร.ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

110

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

254

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

261

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

45

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

2,492

ห้องเรียน
57
ตาราง

30,256

นักเรียน
-991
ตาราง
นร.ปฐมวัย

6,150

-148
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

21,250

-643
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,829

-189
ตาราง
นร.ม.ปลาย

27

-11
ตาราง

262

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
176
กลาง
83
ใหญ่
3
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,748

ครูและบุคลากร

สนง.
80
รร.
2,668
ตาราง

113

เกษียณอายุ 2567

สนง.
1
รร.
112
ตาราง

2,748

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ210 /80%
ปฐมวัย - ม.ต้น43 /16%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /0%
ประถมฯ6 /2%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 176 /67%
ขนาดกลาง 83 /32%
ขนาดใหญ่ 3 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 176 /67%
ขนาดที่ 2 50 /19%
ขนาดที่ 3 25 /10%
ขนาดที่ 4 8 /3%
ขนาดที่ 5 3 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565 (3,854 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2565 (841 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 9 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 401 /48%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 16 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 93 /11%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 292 /35%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 17 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 5 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 5 /1%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2565 (14 คน)
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 1 /7%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 1 /7%
ภาคอุตสาหกรรม 10 /71%
ภาคการเกษตร 2 /14%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายมนัส เจียมภูเขียว
  • นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายมนัส เจียมภูเขียว
  • นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
  • นายญาณวรุตฎ์ มิทราวงศ์
  • นายสุนทร นิยะรัตน์
  • นายวัชรินทร์ ภูมิภาค
  • นายเลิศพงศ์ ไปนาน
  • นายธีระชน ขวัญศักดิ์
  • นายวุฒิชัย จำปาหวาย
262 โรงเรียน

5 อำเภอ
ภูเขียว

71 โรงเรียน

ตาราง
แก้งคร้อ

57 โรงเรียน

ตาราง
เกษตรสมบูรณ์

63 โรงเรียน

ตาราง
คอนสาร

39 โรงเรียน

ตาราง
บ้านแท่น

32 โรงเรียน

ตาราง

45 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก

5 โรงเรียน

ตาราง
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2