ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

262

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

170

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

92

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

256

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

262

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

45

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

2,459

ห้องเรียน
-1
ตาราง

31,610

นักเรียน
-226
ตาราง
นร.ปฐมวัย

6,238

87
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

22,367

-275
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,963

-28
ตาราง
นร.ม.ปลาย

42

-10
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,146

ครูและบุคลากร

สนง.
83
รร.
2,063
ตาราง

88

เกษียณอายุ 2565

สนง.
4
รร.
84
ตาราง

2,146

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ212 /81%
ปฐมวัย - ม.ต้น43 /16%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /0%
ประถมฯ5 /2%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 170 /65%
ขนาดกลาง 89 /34%
ขนาดใหญ่ 3 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 170 /65%
ขนาดที่ 2 55 /21%
ขนาดที่ 3 25 /10%
ขนาดที่ 4 9 /3%
ขนาดที่ 5 3 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2563/ 2,042 คน
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายมนัส เจียมภูเขียว
  • นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายมนัส เจียมภูเขียว
  • นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
  • นายวัชรินทร์ ภูมิภาค
  • นายทินภัทร พันฤทธิ์
  • นางธัญยรัชต์ คุณประทุม
  • นายเลิศพงศ์ ไปนาน
  • นายกรกฎ คลังระหัด
  • นายพงษ์พิทักษ์ แก้วมณี
262 โรงเรียน

5 อำเภอ
ภูเขียว

70 โรงเรียน

ตาราง
แก้งคร้อ

54 โรงเรียน

ตาราง
เกษตรสมบูรณ์

63 โรงเรียน

ตาราง
คอนสาร

39 โรงเรียน

ตาราง
บ้านแท่น

32 โรงเรียน

ตาราง

45 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก

5 โรงเรียน

ตาราง
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.1.KAOPUNHOT